Algemene voorwaarden
ConsumentenKoop GsmShopDongen.nl

1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GsmShopDongen.nl en op alle met GsmShopDongen.nl aangegane overeenkomsten.
 • 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 • 1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • 1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, worden die algemene voorwaarden terstond van de hand gewezen. De voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door GsmShopDongen.nl is ingestemd.
 • 1.5 De internetsite van GsmShopDongen.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
 • 1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon, die handelingsbevoegd is, die met GsmShopDongen.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • 1.7 GsmShopDongen.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 • 1.8 Door het gebruik van de internetsite van GsmShopDongen.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 • 1.9 GsmShopDongen.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. GsmShopDongen.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 • – de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
 • – een offerte door de Koper is getekend en door GsmShopDongen.nl is ontvangen ingeval door GsmShopDongen.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
 • – de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan GsmShopDongen.nl via elektronische weg is verzonden en door GsmShopDongen.nl is ontvangen.
 • – De potentiële Koper akkoord is gegaan op de website, na inzage, met de Algemene Voorwaarden.
 • 2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.
 • 2.6 De Opdrachtgever is gehouden inzake de Overeenkomst met de betreffende Provider zijn abonnementsverplichtingen ter zake van de afgesproken minimale looptijd na te komen. De Opdrachtgever ontvangt bij een dergelijke Overeenkomst van GsmShopDongen.nl een korting op de aangeschafte zaak, welke korting eerst definitief wordt na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde looptijd.
 • 2.7 GsmShopDongen.nl is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider. Op de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider zijn de (algemene) voorwaarden van de Provider van toepassing. Indien de Opdrachtgever vragen of problemen heeft met betrekking tot de uitvoering van het contract mobiele telefonie dient de Opdrachtgever zich rechtstreeks tot de Provider te wenden. GsmShopDongen.nl kan daarbij desgewenst een bemiddelende rol vervullen.
 • 2.8 GsmShopDongen.nl levert geen producten aan natuurlijke personen die, naar de mening van GsmShopDongen.nl, in hoofdzaak, bijvoorbeeld voor derden, bemiddelen bij het kopen of verkopen van telefoons of anderszins een intermediaire rol op de telecom-markt vervullen. GsmShopDongen.nl behoudt zich het recht voor, zonder verdere opgave van redenen, dergelijke klanten te weigeren.
 • 2.9 Geldigheid netwerkactie: De looptijd van een netwerkactie wordt vermeld op de site onder actuele netwerkacties.

3. Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur, zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
 • 3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die GsmShopDongen.nl in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door GsmShopDongen.nl worden gecorrigeerd.
 • 3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De bezorgkosten bedragen 12,50 euro per levering en staat in de winkelwagen vermeld.

4. Betaling

 • 4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 • – Credit card (VISA, Master/Eurocard, American Express, Diners);
 • – Ideal
 • – Overboeking
 • 4.2 GsmShopDongen.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 • 4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
 • 4.4 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. GsmShopDongen.nl is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 • 4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden.
 • 4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die GsmShopDongen.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
 • 4.7 In geval van niet-tijdige betaling is GsmShopDongen.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

 • 5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft GsmShopDongen.nl ernaar om bestellingen die voor 12 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. GsmShopDongen.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 • 5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient GsmShopDongen.nl de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
 • 5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Ruilen en herroepingsrecht

 • 6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is mogelijk indien blijkt het product niet in goede staat is en er binnen 2 werkdagen na levering contact is opgenomen met GsmShopDongen.nl. Hierbij dienen wel de retourvoorwaarden juist in acht te worden genomen.
 • 6.2 Overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen. Hierbij dienen wel de retourvoorwaarden juist in acht te worden genomen.
 • 6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt GsmShopDongen.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, van het door de consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud

 • 7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met GsmShopDongen.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 • 7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Voor door GsmShopDongen.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. GsmShopDongen.nl vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.
 • 8.2 De aansprakelijkheid van GsmShopDongen.nl is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van GsmShopDongen.nl.
 • 8.3 GsmShopDongen.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • 8.4 In het geval de Koper via GsmShopDongen.nl een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
 • 8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
 • – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van GsmShopDongen.nl of de fabrikant zijn verricht;
 • – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • 8.6 De Koper is gehouden GsmShopDongen.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen GsmShopDongen.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9. Overmacht

 • 9.1 In geval van overmacht is GsmShopDongen.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij GsmShopDongen.nl haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 • 10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GsmShopDongen.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

 • 11.1 GsmShopDongen.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
 • 11.2 GsmShopDongen.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van GsmShopDongen.nl of overeenkomsten gesloten met GsmShopDongen.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13.Diversen

 • 13.1 GsmShopDongen.nl is gevestigd te (5104 JD) Dongen, Hoge Ham 141 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder KvK nr. 68950667. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0161 748 734 of via het e-mailadres info@gsmshopdongen.nl. Het BTW-identificatienummer is NL 15080002 B 02. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan GsmShopDongen.nl, naar info@gsmshopdongen.nl.
 • 13.2 GsmShopDongen.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.